Wyróznienie dla Andrzeja Dziedzic

17 grudnia 2012 r. Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie odbyły się odbiory prac naukowych: Programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" II etap, okres realizacji: lata 2011-2013 z zakresu ergonomii oraz Sieć Ekspertów oraz społecznej odpowiedzialność biznesu.

Celem głównym programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych. Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" jest ukierunkowany na zastosowanie jego wyników w praktyce, zgodnie z potrzebami państwa i polskiej gospodarki (w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw) i przyczyni się do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa i warunków pracy, a także zrównoważonego i długofalowego wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacyjności polskiej gospodarki oraz poprawy jakości pracy.

Realizacja celów programu skutkować będzie wprowadzeniem do praktyki polskich przedsiębiorstw instrumentarium umożliwiającego osiągnięcie znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenie związanych z tym wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

W odbiorach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Państwowej Inspekcji Pracy i innych urzędów centralnych takich jak: ZUS, KRUS, UDT itp.

W trakcie obrad Dyrektor CIOP-PIB prof. dr hab. med. Danuta Koradecka za szczególną aktywność w ramach działalności Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB wyróżniła Andrzeja Dziedzica.