KOORDYNATOR BEZPIECZEŃSTWA PRACY i OCHRONY ZDROWIA W BUDOWNICTWIE

Aby sprostać wymaganiom stawianym przez Kodeks pracy oraz Prawo budowlane Politechnika Krakowska wznowiła kolejną edycję studiów podyplomowych „KOORDYNATOR BEZPIECZEŃSTWA PRACY i OCHRONY ZDROWIA W BUDOWNICTWIE”, którego głównym celem jest nabycie wiedzy i umiejętności do pełnienia tej funkcji w przedsiębiorstwach budowlanych.

Coraz częściej w mediach oraz prasie fachowej poświęconej bezpieczeństwu słyszy się o koordynatorze ds. bhp. Obowiązek ustanowienia koordynatora wynika z ogólnego zapisu art. 208 § 1 Kodeksu pracy dotyczącego wszystkich pracodawców. Stanowi on, że w razie, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, mają oni wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu. Podejście do problemu koordynowania działań w zakresie bhp na placu budowy uległo zmianie z chwilą znowelizowania Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) i wydania rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Zmiany te były podyktowane potrzebą dostosowania prawa polskiego do standardów europejskich, a ich kierunek wyznaczała – w przypadku budownictwa – Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24.06.1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach. Dzięki przeniesieniu postanowień tej dyrektywy do ustawy z dnia 1 lipca 1994 r., w prawie budowlanym znalazło się wiele nowych uregulowań prawnych dotyczących problematyki bezpieczeństwa pracy. Z art. 22 pkt 3a i 3b Prawa budowlanego wynika, że koordynator i kierownik budowy to ta sama osoba. Kierownik budowy będąc jednocześnie koordynatorem ds. bhp na budowie odpowiada równocześnie za techniczną prawidłowość wykonywania robót oraz za koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także działań zapewniających przestrzeganie zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) oraz innych przepisach z zakresu bhp.

W 2013 r. Politechnika Krakowska uruchomiła nowy kierunek studiów podyplomowych „KOORDYNATOR BEZPIECZEŃSTWA PRACY i OCHRONY ZDROWIA W BUDOWNICTWIE” aby sprostać wymaganiom stawianym przez Kodeks pracy oraz Prawo budowlane, którego głównym celem jest nabycie wiedzy i umiejętności do pełnienia tej funkcji w przedsiębiorstwach budowlanych. Podczas 180 godzin zajęć (wykładów i ćwiczeń) jest przekazywana wiedza teoretyczna i praktyczna w następujących blokach tematycznych:

-Proces inwestycyjno-budowlany

-Uczestnicy procesu inwestycyjnego

-Charakterystyka placu budowy w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa pracy

-Koordynator bioz, a biegły sądowy

-Technologie budowlane

-Czynniki produkcji budowlanej

-Jakość w budownictwie

-Prawo pracy

-Normalizacja przepisów bhp

-Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna w kształtowaniu warunków pracy

-Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych

-Zadania i organizacja służby bezpieczeństwa i higieny pracy

-System  zarządzania BHP

-Wypadkowość

-Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne

-Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ryzyka zawodowego

-Dokumentacja bhp

-Plan BIOZ

-Monitorowanie bhp

-Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych warunków pracy na placu budowy

-Bezpieczeństwo użytkowania maszyn budowlanych

-Ochrona przeciwpożarowa

-Udzielanie pierwszej pomocy oraz  kurs pedagogiczny.

Studia są ciekawą propozycja dla zainteresowanych chcących ugruntować wcześniej nabytą wiedzę, skonfrontować ją z wykładowcami, którzy na co dzień zajmują się tematyką związaną z bezpieczeństwem pracy w budownictwie, podczas zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych oraz poznać najnowsze trendy w tym temacie.

Trwa rekrutacja na  VI EDYCJĘ - 2017 r.

Więcej informacji: Politechnika Krakowska VI edycja

Inauguracja V edycji, 29 października 2016 r.

Studentów studiów podyplomowych przywitał dr. inż. Wojciech kierownik studiów z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej z Agnieszką Tuptą oraz Andrzejem Dziedzicem.


Po przedstawieniu ogólnych założeń oraz celów studiów i omówieniu sprawy organizacyjnych


wręczono studentom indeksy 


jeszcze ostatnie formalności i brakujące podpisy

i rozpoczęły się pierwsze wykłady:

Technologie budowlane.

Czynniki produkcji budowlane.

dr. inż. Wojciech Drozd

Charakterystyka placu budowy w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa pracy.

Biegły sądowy a koordynator bhp.

mgr Andrzej Dziedzic