XXI edy­cja kon­kur­su pra­co­daw­ca or­ga­ni­za­tor pracy bez­piecz­nej w Ma­ło­pol­sce 2014 rozstrzygnięty

W przed­ostat­ni dzień paź­dzier­ni­ka w Dwor­ku Bia­ło­prąd­nic­kim odbył się ju­bi­le­usz 95-le­cia Pań­stwo­wej In­spek­cji Pracy, pod­czas któ­re­go wy­bra­no także zwy­cięz­ców XXI edy­cją kon­kur­su pra­co­daw­ca or­ga­ni­za­tor pracy bez­piecz­nej w Ma­ło­pol­sce. Ma on na celu pokazać pracodawcom pozytywne przykłady w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Sam udział w konkursie może być wykorzystany w promocji firmy, co umożliwia zwiększenie konkurencyjności na rynku. Kandydaci do tytułu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” muszą spełnić szereg wymogów, aby zakwalifikować się do konkursu. Oprócz standardowych dokumentów zawierających m.in. opis firmy, wymagana jest prezentacja, w której firma przedstawia swoje dokonania, głównie w obszarze BHP.

Rok 2014 jest ro­kiem ju­bi­le­uszo­wym Pań­stwo­wej In­spek­cji Pracy, która zo­sta­ła po­wo­ła­na w 1919 roku de­kre­tem Na­czel­ni­ka Pań­stwa Jó­ze­fa Pił­sud­skie­go. Prze­pi­sy de­kre­tu do­ty­czą­ce prawa pracy były w ogóle jed­ny­mi z pierw­szych prze­pi­sów w Pol­sce po od­zy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści. Czwartkowe uroczystości PIP były także okazją, aby zastanowić się nad przyszłością i zadaniami jakie stawia przed inspektorami pracy polska i światowa gospodarka. ostat­nich 25 la­tach zmie­ni­ła się ogrom­nie. Praca, którą wy­ko­nu­ją wszy­scy in­spek­to­rzy daje efek­ty. Teraz to dzia­łal­ność pro­mo­cyj­na, pre­wen­cyj­na, a PIP stała się or­ga­nem po­moc­ni­czym, part­ner­skim stwierdziła Główna Inspektor Pracy Iwona Hic­kie­wicz.

Kra­kow­skie ob­cho­dy 95-le­cia PIP wią­za­ły się także z bar­dziej lo­kal­nym ju­bi­le­uszem, a mia­no­wi­cie 40-let­nim sta­żem pracy Ta­de­usza Fica – Okrę­go­we­go In­spek­to­ra Pracy z Kra­ko­wa, który na sta­no­wi­sku kie­row­ni­czym jest już od 20 lat.W swoim wy­stą­pie­niu przy­po­mi­nał on o po­cząt­kach in­spek­cji pracy na zie­miach ma­ło­pol­skich. - Była to In­spek­cja Prze­my­sło­wa, którą po­wo­ła­no usta­wą ce­sar­ską z 1883.

Natomiast Wojewoda Małopolski Jerzy Miler skierował słowa do Tadeusza Fica - zmie­nił pan po­dej­ście do PIP, czy­niąc z niej de facto firmę do­rad­czą. In­spek­tor pracy nie jest już smut­nym panem z blocz­kiem man­da­to­wym, przed któ­rym się ucie­ka. Teraz in­spek­to­rów pracy pra­co­daw­cy do sie­bie za­pra­sza­ją.

Spo­śród firm za­trud­nia­ją­cych do 50 pra­cow­ni­ków zwy­cię­ży­ła Firma Handlowo Usługowa "FA­SA­DE­XTAR" Piotra Poniewierskiego z Tar­no­wa. Zakład do konkursu przygotował i prowadził Andrzej Dziedzic członek Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB, właściciel Biura Doradczo-Usługowego BHP w Dąbrowie Tarnowskiej.

Prezentacja konkursowa

Ko­lej­na ka­te­go­ria to firmy za­trud­nia­ją­ce do 250 pra­cow­ni­ków. Tu pierw­sze miej­sce przy­pa­dło Co­ca-Co­li. I ostat­nia ka­te­go­ria, czyli firmy za­trud­nia­ją­ce ponad 250 pra­cow­ni­ków – pierw­sze miej­sce dla firmy TRI Po­land z sie­dzi­bą w Wol­bro­miu.

OIP Kraków