42. Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

2 grudnia 2014 r. w Sejmie ogłoszono wyniki 42. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Kapituła konkursowa przyznała nagrody i specjalne wyróżnienia. Najbardziej skuteczny jest dobry przykład i promocja skutecznych rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy powiedziała podczas uroczystości podsekretarz stanu Małgorzata Marcińska. Zwróciła też uwagę na nowość tegorocznej edycji konkursu  gdzie oprócz stałych kategorii konkursowych takich jak: rozwiązania techniczne i technologiczne, prace naukowo-badawcze było dodanie kategorii: przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne. Działania z nią związane pomagają w eliminowaniu zagrożeń psychospołecznych, które wyrastają na jeden z głównych problemów współczesnego rynku pracy" – dodała wiceminister Marcińska.

"Edukacja dla bezpieczeństwa - NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” zainspirowana i kontynuowana od 2009 r. przez Biuro Doradczo-Usługowe BHP reprezentowana przez Andrzeja Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej została nagrodzona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej WYRÓŻNIENIEM.


W dniu 15.12.2014 r. podczas roboczego spotkania Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Andrzej Dziedzic odebrał wyróżnienie, które wręczył z-ca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń prof. dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska.


Opis zgłoszonej pracy konkursowej:

W 2009 r. z inicjatywy Biura Doradczo-Usługowego BHP z Dąbrowy Tarnowskiej wspólnie z Urzędem Miejskim, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji oraz szkołami gminy w Czchowie, podjęto przedsięwzięcie mające na celu przygotowanie młodzieży do czynności ratunkowych, wykraczając poza podstawy programowe przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Przeprowadzono je w formie konkursu, w którym w ramach zdrowej rywalizacji młodzież uczestniczyła w trzech grupach/kategoriach wiekowych: uczniowie z klas „0” do III i klas IV do VI szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna.

Najmłodsi uczestnicy z klas „0” – III mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej w dowolnej formie: rysunek, malunek, wyklejanka itp.. Prace miały mieć związek z bezpieczeństwem pracy, nauki lub udzielaniem pierwszej pomocy. Do prac zaangażowano rodziców, przy współudziale których powstawały prace plastyczne.

Drugą kategorię stanowili uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych, którzy po eliminacjach przystąpili do rywalizacji międzyszkolnej. Ich zmagania z pierwszą pomocą polegały na rozwiązaniu testu oraz wykonaniu zadania praktycznego – ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, wykonania resuscytacji krążeniowo oddechowej, zawiadomienia służb ratunkowych itp. Do pomocy młodzieży zachęcono rodziców aby poprzez swoje doświadczenie związane z pracą zawodową wspomagali uczniów i dbali o podwyższenie ich znajomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz wskazywania zagrożeń, które mogą przyczynić się do zaistnienia wypadku.

Trzecią kategorię stanowiły drużyny trzy lub  pięcioosobowe, które były reprezentacją danej szkoły gimnazjalnej w zawodach międzyszkolnych. Zadania drużyny polegały na rozwiązaniu testu oraz wykonaniu zadań praktycznych: powiadomienie służb ratunkowych i zabezpieczenie miejsca wypadku, resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC), użycie defibrylatora (AED), przeprowadzenie szybkiego badania urazowego (wg. ITLS), wykonanie niezbędnych interwencji przy pomocy dostarczonego sprzętu ratunkowego oraz ewakuacja poszkodowanego. Do pomocy zaproszono również ratowników medycznych SP ZOZ, Komendę Powiatową Policji, Ochotniczą i Powiatową Państwową Straż Pożarną.

Ponieważ problem udzielania pierwszej pomocy wzbudza wśród wielu osób obawę czy podołają zadaniu ratowania rannego, konkurs wpływa pozytywnie na świadomość uczestników, gdyż z każdym rokiem jest coraz większe zainteresowanie, a młodzież wykazuje się coraz większym perfekcjonizmem we wdrażaniu procedur w udzielaniu pierwszej pomocy.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy jest włączenie pracodawców i pracowników w przedsięwzięcia związane z poprawą warunków pracy oraz promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. Konkurs jest inspiracją do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy.  Przedmiotem  Konkursu  są  wdrożone  rozwiązania  techniczne  i  organizacyjne,  a  także opracowania  naukowe,  których  zastosowanie  umożliwi  poprawę  warunków  pracy  oraz przedsięwzięcia edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Najlepsze, prezentowane w konkursie rozwiązania są promowane do szerszego wdrożenia. Udział w Konkursie mogą brać zarówno osoby fizyczne, jak i zespoły pracowników naukowych, projektantów, czy konstruktorów.

Organizatorem konkursu było:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

przy współpracy:

Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT-NOT), Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego.

Atest

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej