Recertyfikacja - Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt. 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.  (tj.: Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany między innymi do „zapoznania pracowników z  przepisami przeciwpożarowymi", która to czynność może odbywać się w formie szkolenia, przy czym zgodnie z art. 4 ust. 2b ustawy jw., czynności związane z  „zapoznaniem pracowników z przepisami przeciwpożarowymi" mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa.

Zakresy szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz elementy programów szkolenia określa nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1964) szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej obejmują: 1) organizację ochrony przeciwpożarowej; 2) obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu budowlanego lub terenu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej; 3) zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego, terenu oraz instalacji i urządzeń użytkowych; 4) wyposażenie budynku, obiektu budowlanego oraz terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice; 5) przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz zasady ich gaszenia; 6) sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; 7) zasady ewakuacji ludzi i mienia; 8) zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie budowlanym, na terenie, w tym przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Omawiane rozporządzenie weszło w życie 30 listopada 2015 r.

 

A tak wyglądały ćwiczenia praktyczne na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w ramach recertyfikacji uprawnień.