"Bezpieczeństwo w transporcie" - Dni Bezpieczeństwa w Grupie AZOTY S.A. w Tarnowie

W dniach 22-23.09.2016 r. po raz trzeci odbył się Dzień Bezpieczeństwa zorganizowany przez GRUPĘ AZOTY S.A. w Tarnowie, którego tematem przewodnim było bezpieczeństwo w transporcie.

 

 

 

Konferencję rozpoczął Wiesław Lach Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Produkcji i Bezpieczeństwa GRUPY Azoty S.A. w Tarnowie, który przywitał zaproszonych gości oraz kadrę kierowniczą Grupy Azoty S.A.

Zbigniew Kapała z OIP Oddział w Tarnobrzegu w swojej prezentacji „Obowiązki kadry kierowniczej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w kontekście zagrożeń w transporcie wewnątrzzakładowym” wskazał, że niedbalstwo, rozluźnienie, brak doświadczenia, popisywanie, zmęczenie i lekceważenie reguł to główne przyczyny wypadków w transporcie wewnątrzzakładowym. Przełożony winien znać podwładnego i egzekwować od niego przestrzegania przepisów bhp. Edukacja pracownika powinna być dostosowana do jego stanowiska pracy tj. czy pracownik zna swój zakres obowiązków, oraz czy wie jak bezpiecznie obsługiwać dane urządzenie.

Podinsp. Zofia Kukla z WRD KMP w Tarnowie w prezentacji „Przyczyny wypadków drogowych” przedstawiła statystykę wypadków drogowych powiatu tarnowskiego na tle woj. małopolskiego oraz kraju: do wypadku na drodze w Polsce dochodzi co 16 min, co 13 minut ktoś zostaje ranny, a co 179 min mamy na drodze ofiary śmiertelne. Na koniec pod rozwagę i zadumę zacytowała: „Motocyklista do kierowcy samochodu osobowego. Patrz dwa razy w lusterko abyś nas widział. Kierowca samochodu odpowiada: Jedźcie tak abym zdążył Was zobaczyć w tym lusterku!”.

Andrzej Dziedzic, biegły sądowy wpisany na listę biegłych sądowych Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie oraz ekspert ds. BHP certyfikowany przez CIOP-PIB, w prezentacji „Wypadki przy pracy w transporcie wewnątrzzakładowym, na podstawie doświadczeń biegłego sądowego z zakresu BHP” skupił się na wytłumaczeniu pojęć ergonomii, transportu oraz ręcznych prac transportowych oraz jakie takim czynnościom towarzyszą urazy układu mięśniowo-szkieletowego nawiązując tym samym do tematu przewodniego konferencji. Na zakończenie prelegent przedstawił przykłady z prowadzonych przez siebie dla organów procesowych postępowań: pytania skierowane do biegłego, skutki, zdjęcia, filmy, przyczyny wypadków oraz końcowe wnioski w opiniach. Niedopełnienie obowiązków z zakresu bhp może w szczególności polegać na zaniedbaniach natury organizacyjnej, wadliwym nadzorze, dopuszczeniu do wykonywania pracy osób nieposiadających odpowiednich kwalifikacji i lekceważeniem przepisów i zasad bhp przez samego poszkodowanego.

Marek Skraba, inspektor Urzędu Dozoru Technicznego O/Tarnów, w prezentacji „Bezpieczna eksploatacja wózków – teoria i praktyka” przypomniał przepisy dotyczące UDT oraz urządzeń transportu bliskiego. Omówił szczegółowo art. 14.1.  ustawy z 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (t.j. Dz.U z 2015 poz. 1125). Coraz więcej firm zajmuje się szkoleniem z bezpiecznej obsługi i eksploatacji wózków widłowych skupiając się wyłącznie na teorii a nie na zajęciach praktycznych. Poziom tych szkoleń jest daleki od tego co by się chciało uzyskać. Jest to też główna przyczyna wypadków przy pracy z udziałem tego typu urządzeń.

Mariusz Łapiński i Justyna Nadulska z BHP KOMPLET w prelekcji „Zapobieganie  wypadkom podczas przemieszczania się pracowników – działania techniczne i organizacyjne – zapobiegawcze nie korygujące” przedstawili statystykę GUS dotyczącą wypadków przy pracy związanych z poślizgiem, potknięciem i upadkiem. Ta grupa stanowi ok. 20 % wszystkich wypadków przy pracy a 535 osób uległo z tego tytułu wypadkom ciężkim i śmiertelnym. Koszty związane z jednym wypadkiem przy pracy z tej grupy wypadków to ok. 26 tys. zł a koszty działań technicznych to kwota ok. 38 tys. zł. W prezentacji przedstawili ponadto dobre praktyki z tym związane wskazując na nowoczesne oznakowania dróg transportu, pracowników oraz zwrócili uwagę na poziom edukacji.

Podsumowaniem konferencji była dyskusja z poszczególnymi prelegentami, którzy odpowiadali na zadawane pytania przez uczestników.

Prowadzącym konferencję był Andrzej Grobecki Kierownik Departamentu Korporacyjnego Produkcji i Bezpieczeństwa Działu Bezpieczeństwa Procesowego i Ochrony Pracy GRUPY Azoty S.A GRUPY AZOTY S.A. w Tarnowie podsumował cykl prelekcji zwracając uwagę na szczególną rolę kadry kierowniczej w wypełnianiu obowiązków bezpieczeństwa i higieny pracy. Podziękował prelegentom oraz uczestnikom za udział w konferencji oraz zapewnił, że będą kolejne takie Dni.

Uczestnicy mogli w trakcie konferencji zapoznać się z wydawnictwami czasopism: ATEST OCHRONA PRACY, BEZPIECZEŃSTWO PRACY, PROMOTOR oraz ulotkami oraz publikacjami PIP, UDT i Biura Doradczo-Usługowego BHP A. Dziedzica.