Szkolenie okresowe BHP dla pracowników bhp.

Coraz większa specjalizacja na rynku usług bhp oraz rosnące wymagania osób korzystających z tych usług wymuszają ciągłe zdobywanie nowych umiejętności oraz pogłębianie wiedzy. Aby być dobrym i profesjonalnym doradcą pracodawcy w zakresie bhp oraz prowadzić interesujące, ciekawe i poprawne merytorycznie szkolenia wstępne, powinieneś na bieżąco znać odpowiednie przepisy bhp i prawa pracy dlatego raz na 5 lat bezwzględnie należy odbyć szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bhp.

Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Aktem prawnym regulującym szczegółowo zasady szkolenia w dziedzinie bhp jest rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm..


Ogólnym celem szkolenia okresowego bhp jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe odbywają między innymi:

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • pracownicy zatrudnieni przy innej pracy, którym pracodawca powierzył obowiązki wykonywanie zadań służby bhp (w firmie zatrudniającej do 100 pracowników),
 • pracodawca, jeżeli zatrudnia do 10 pracowników lub zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • specjalista ds. bhp spoza zakładu, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp w firmie.

Ze szkolenia okresowego pracowników służb bhp może być zwolniona osoba, która:

 • przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego pracowników służby bhp,
 • odbyła w ostatnich 5 latach szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na stanowisku pracownika służby bhp.

Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat, a czas jego trwania powinien wynosić minimum 32 godziny lekcyjne, w tym 4 godziny ćwiczeń. Celem szkolenia okresowego pracowników służb bhp i osób wykonujących zadania tych służb jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiadomości i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących bhp,
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych warunków pracy,
 • pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy (np. odpowiedzialność za stan bhp, kwalifikacja zdarzeń wypadkowych, dobór środków ochrony indywidualnej, realizacja nakazów i decyzji organów kontroli zewnętrznej, opracowywanie analiz stanu bhp, ocena ryzyka zawodowego, skuteczność szkoleń).

Ograniczenie do prawnego wymogu przeprowadzania szkolenia okresowego raz na 5 lat może okazać się niewystarczające do właściwego wywiązywania się ze swoich obowiązków. Dlatego we własnym zakresie należy się dokształcać lub uczestniczyć w szkoleniach, kursach czy seminariach z wybranych dziedzin dotyczących problematyki bhp.

Pamiętaj, że aby być dobrym i profesjonalnym doradcą pracodawcy w zakresie bhp oraz prowadzić interesujące, ciekawe i poprawne merytorycznie szkolenia wstępne, powinieneś na bieżąco znać odpowiednie przepisy bhp i prawa pracy. To przecież pracownik służby bhp:

 • najczęściej przeprowadza szkolenia bhp w firmie,
 • realizuje w praktyce obowiązek pracodawcy zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w zakładzie,
 • ma do czynienia z szybkim postępem techniczno-organizacyjnym w wielu dziedzinach.