Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie organizatorem II konferencji: „ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE”

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP 11 maja 2017 r. zorganizowało II Konferencję Naukową: ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE.

Tematem konferencji były prelekcje wygłoszone nt. innowacyjności rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pracy, ergonomii stanowisk pracy w tym uwarunkowania prawne środowiska pracy, bezpieczeństwa i higiena pracy w rolnictwie, wypadkowość w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, jakość kształcenia w zakresie BHP.


 

Szczegółowy program:

Zdzisław Antoń „Wypadki w rolnictwie a działalność prewencyjna KRUS”

Katarzyna Fałek - Kurzyna „Zmiany przepisów prawa pracy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.”


Stanisław Olek „Rola Urzędu Dozoru Technicznego w bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych”

Józef Witczak „Praktyczne aspekty oceny ryzyka zawodowego”


Joanna Gałązka „Cykl życia środków ochrony roślin – bezpieczeństwo na każdym kroku”

Andrzej Dziedzic

Ergonomia a wypadek w pracy rolniczej w opinii biegłego sądowego


Piotr Kaczmarek „Pierwszy dzień pracy w zakładzie – rola służby bhp”

Jarosław Pietrzak „Dobór ochron dróg oddechowych”

Andrzej Dziedzic

Pierwsza pomoc! Ale co? Ale jak? Ale po co?

W trakcie kolejnego wykładu/slajdu na sali zapanował chaos gdyż jeden z uczestników miał omdlenie. Na szczęście to tylko symulacja. Uczestnicy konferencji szybko zareagowali i ... brawa dla pozoranta i ratowników, którzy szybko zareagowali.


Eugeniusz Hańczyn „Człowiek - najważniejszy a jednocześnie najsłabszy element procesu pracy”

Mariusz Szczepankiewicz „Stan prawny oznakowań bhp”

Stanisław Lachowski „Zadowolenie z pracy jako czynnik ryzyka dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego wśród leśników”

Ewelina Firlej „Kryzys starości – dezaktywacja zawodowa seniorów”

Łukasz Kuty „Samozapalenie produktów roślinnych jako przyczyna pożarów w rolnictwie”

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprosił Biuro D-U BHP do udziału w tym wydarzeniu i wygłoszenia dwóch prelekcji pt.: Ergonomia a wypadek w pracy rolniczej w opinii biegłego sądowego oraz Pierwsza pomoc? Ale co? Ale jak? Ale po co?. A po zakończeniu konferencji do przeprowadzenia warsztatów z pierwszej pomocy.