Biegły sądowy z zakresu BHP

Instytucja biegłego sądowego tj. biegły sądowy oznacza osobę, powołaną na podstawie art. 157 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych do wykonywania ekspertyz i wydawania opinii z danej dziedziny na polecenie sądów oraz innych organów procesowych. Konieczność zasięgnięcia opinii specjalistycznej wśród biegłych spowodowana jest tym, że rozstrzygnięcia sądów są wielokrotnie niejednolite ze względu na fakt, iż sądy posiadają wiedzę z zakresu prawa a do pełnego rozstrzygnięcia danej sprawy konieczna jest wiedza specjalistyczna.

Rota przysięgi biegłego składana przed Prezesem Sądu Okręgowego: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego sądowego wykonywać będę z całą sumiennością i bezstronnością.”