Ćwiczenia ewakuacyjne ZOZ

W dniu 9.10.2019 r. przeprowadzono kolejne ćwiczenia ewakuacyjno-szkoleniowe w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

W większości pożarów, które powstają w obiektach ochrony zdrowia, zachodzi konieczność nagłej ewakuacji chorych. Wynika to z bezpośredniego zagrożenia pożarem lub na skutek rozprzestrzeniania się dymów i gazów wydzielanych w czasie palenia. Zakres ewakuacji bywa jednak różny w zależności od sytuacji lokalnej i rodzaju pożaru. Czasem sprowadza się to do wyniesienia lub wyprowadzenia kilku pacjentów innym zaś razem trzeba ewakuować cały stan osobowy budynku oraz kosztowny sprzęt medyczny i urządzenia. Doświadczenia z wielu pożarów wykazały, że główny ciężar ewakuacji w wypadku pożaru zakładów pracy spoczywa na personelu. Dlatego też powinien on posiadać znajomość zasad ewakuacji (dotyczy to zarówno personelu medycznego wyższego i średniego, jak i pozostałych pracowników), która polega na:

1/ przygotowaniu pacjentów do ewakuacji, informując ich krótko o zaistniałej sytuacji, kierunku oraz sposobie opuszczania pomieszczeń,

2/ zachowaniu spokoju przez personel medyczny w celu uniknięcia tworzenia się paniki wśród chorych (pacjentów),

3/ wyprowadzeniu pacjentów, pojedynczo lub w grupach i udaniu się z nimi do wyznaczonych miejsc ewakuacji,

4/ wynoszeniu osób niezdolnych do samodzielnego chodzenia, stosując nosze, koce,

5/ ratowaniu chorych przy użyciu drabin mechanicznych albo przystawnych, po których zagrożone osoby będą wynoszone przez funkcjonariuszy pożarnictwa,

6/ zapewnieniu ewakuowanym pacjentom opieki i pomocy lekarskiej,

7/ ewakuacji sprzętu medycznego i urządzeń o zasadniczym  znaczeniu dla szpitala dopiero po zorganizowaniu ewakuacji pacjentów.

W dniu 9.10.2019 r. przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne w Zespole Opieki Zdrowotnej w nowo otwartym Oddziale Zakaźnym. Mając na uwadze zdrowie i życie pacjentów ograniczono ćwiczenia do ewakuacji wybranych osób/pacjentów, które wyraziły chęć uczestniczenia w ćwiczeniach z Oddziału Zakaźnego.

Ok. godziny 10-tej Pielęgniarka Koordynująca wraz z Ordynatorem Oddziału powiadomili PSP o pożarze w korytarzu sali chorych nr 5 oraz o silnym zadymieniu korytarza oraz pomieszczeń toalet. Ordynator zarządził ewakuację pacjentów do pobliskiego Oddziału Chorób Płuc.  Do ewakuacji zaangażowano służby techniczne ZOZ. Ordynator kierował akcją ewakuacyjna i oczekiwał na przyjazd JRG.

Po przybyciu pod budynki ZOZ wozów bojowych PSP, dowódca JRG po przyjęciu meldunku o lokalizacji pożaru od Pielęgniarki Koordynującej  rozpoczął akcję ratowniczo-ewakuacyjną. Pożar został opanowany, odnaleziono 5 zaginionych poparzonych osób, którym zaraz po ewakuacji udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy, wezwano Pogotowie Ratunkowe i przewieziono ich do Izby Przyjęć. Podczas ćwiczeń uruchomiono hydranty zewnętrzne w celu sprawdzenia ich wydajności. W ćwiczeniach udział brały jednostki PSP z Dąbrowy Tarnowskiej, Pogotowie Ratunkowe, personel Oddziału Zakaźnego oraz Płucnego, Izby Przyjęć oraz pracownicy techniczni ZOZ Dąbrowa Tarnowska.

Organizatorem a zarazem koordynatorem ćwiczeń ewakuacyjnych był Andrzej Dziedzic.