Koordynator ds. bezpieczeństwa pracy na budowie

Obowiązek ustanowienia koordynatora wynika z ogólnego zapisu art. 208 § 1 Kodeksu pracy dotyczącego wszystkich pracodawców. Stanowi on, że w razie, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, mają oni wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu. Podejście do problemu koordynowania działań w zakresie bhp na placu budowy uległo zmianie z chwilą znowelizowania Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i wydania rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Zmiany te były podyktowane potrzebą dostosowania prawa polskiego do standardów europejskich, a ich kierunek wyznaczała – w przypadku budownictwa – Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24.06.1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach.

Dzięki przeniesieniu postanowień tej dyrektywy do ustawy z dnia 1 lipca 1994 r. w prawie budowlanym, znalazło się wiele nowych uregulowań prawnych dotyczących problematyki bezpieczeństwa pracy. Z art. 22 pkt 3a i 3b Prawa budowlanego wynika, że koordynator i kierownik budowy to ta sama osoba. Kierownik budowy będąc jednocześnie koordynatorem ds. bhp na budowie odpowiada równocześnie za techniczną prawidłowość wykonywania robót oraz za koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także działań zapewniających przestrzeganie zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) oraz innych przepisach z zakresu bhp.

Aby sprostać wymaganiom stawianym przez Kodeks pracy oraz Prawo budowlane – Politechnika Krakowska otworzyła nowy kierunek studiów podyplomowych „KOORDYNATOR BEZPIECZEŃSTWA PRACY i OCHRONY ZDROWIA W BUDOWNICTWIE”, którego głównym celem jest nabycie wiedzy i umiejętności do pełnienia tej funkcji w przedsiębiorstwach budowlanych.

Więcej informacji na:

Politechnika Krakowska

Inauguracja studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Lądowej

Wśród wykładowców prowadzących zajęcia jest Andrzej Dziedzic.

zdjęcia: Jan Zych