"Dzień Bezpieczeństwa" - GRUPA AZOTY S.A. w Tarnowie

W dniu 19.09.2014 r. po raz pierwszy GRUPA AZOTY S.A. w Tarnowie zorganizowała Dzień Bezpieczeństwa, który podzielono na dwie części: konferencyjna i plenerową.

Tematem konferencji była „Rola kadry kierowniczej w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy.”

Konferencję rozpoczął członek zarządu GRUPY Azoty S.A. w Tarnowie Artur Kopeć, który przywitał zaproszonych gości oraz kadrę kierowniczą Grupy Azoty S.A. w Tarnowie.

Pierwszym prelegentem był nadinspektor Benedykt Zygadło Kierownik PIP O/Tarnów. Swoją prelekcję poświecił Kulturze Bezpieczeństwa. Hierarchię poziomu kultury bezpieczeństwa podzielił  na cztery poziomy:

I. Kultura zadaniowa: strach, unikanie kar i przepisów (najniższy poziom kultury),

II. Kultura mieszana: kara, unikanie niezgodności,

i poziomy zaawansowane:

III. Nagroda, wykonywanie wszystkich prac poprawnie,

IV. Motywacja wewnętrzna – zero wypadków – najlepsze metody.

Poziom I i II to brak nawyków, działania bierne, orientacja na unikanie niezgodności w dokumentacji. Poziom III i IV to z kolei działania aktywne, zrozumienie, zaufanie, pasja i zaangażowanie. Wysoka kultura bezpieczeństwa w firmie odzwierciedla się w poczuciu odpowiedzialności każdego pracownika za sprawy bezpieczeństwa, a to z kolei bezpośrednio przekłada się na codzienną pracę. Wymiernym efektem wysokiej kultury bezpieczeństwa są m.in. zmniejszające się wskaźniki wypadkowości. Innymi słowy, wysoka kultura bezpieczeństwa to mniej wypadków. Podsumowując nadinspektor stwierdził „Kultura bezpieczeństwa jest miarą wdrożenia i uznania za własne, wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.”

Paweł Zelek Kierownik Urzędu Dozoru Technicznego O/Tarnów. Jego prezentacja dotyczyła przypomnienia przepisów dotyczących UDT, transportu bliskiego oraz minimalnych i zasadniczych wymagań bezpieczeństwa przy maszynach. Przypomniał i omówił szczegółowo art. 17.  ustawy z 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.): „1. Dokonanie naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego, z wyjątkiem naprawy urządzeń, o których mowa w art. 15 ust. 1, wymaga uprzedniego uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego. 2. Przepisy art. 14 stosuje się odpowiednio do urządzenia technicznego po jego naprawie lub modernizacji.” oraz art. 19. „Eksploatujący urządzenie techniczne jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją”. W związku z coraz większą ilością wypadków związanych z błędną  eksploatacją wózków widłowych poinformował uczestników konferencji, że rok 2014 r. jest rokiem wzmożonej kontroli tychże wózków. Na zakończenie stwierdził, że w dalszym ciągu wiele maszyn nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.).

Andrzej Dziedzic biegły wpisany na listę biegłych sądowych Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie oraz ekspert ds. BHP certyfikowany przez CIOP-PIB w swojej prezentacji „Skutki niestosowania przepisów i zasad BHP przez osoby kierujące pracownikami a wypadki przy pracy” podzielił się swoim doświadczeniem przy opiniowaniu spraw związanych z wypadkami przy pracy, dla organów procesowych. Brak szczegółowych przepisów nie może być usprawiedliwieniem dla pracodawcy, który nie zastosował możliwych i potrzebnych środków bezpieczeństwa, odpowiadających współczesnemu stanowi wiedzy technicznej i nauki, mających na celu ochronę pracownika przed skutkami zagrożeń. Odpowiedzialność konkretnej osoby za bezpieczeństwo i higienę pracy nie musi wynikać z przepisu ustawowego, ale jej źródłem może być umowa, wewnętrzne regulaminy, wykaz czynności, regulamin pracy. Według SN odpowiedzialność ta może wynikać nawet z istoty wykonywanych czynności (prowadzenie szkolenia wiążącego się z używaniem niebezpiecznych urządzeń). Przestępstwo z art. 220 Kk ma postać przestępstwa z zaniechania i polega na niedopełnieniu obowiązku z zakresu bhp, prowadzącego w następstwie do wywołania bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracownika danego zakładu pracy. Niedopełnienie obowiązków z zakresu bhp może w szczególności polegać na zaniedbaniach natury organizacyjnej, wadliwym nadzorze, ograniczeniu środków finansowych niezbędnych dla zapewnienia właściwych warunków wykonywania pracy, dopuszczeniu do wykonywania pracy osób nieposiadających odpowiednich kwalifikacji. Na zakończenie prelegent przedstawił przykłady z prowadzonych dla organów procesowych postępowań: pytania skierowane do biegłego, opisy, zdjęcia, symulacje, skutki i przyczyny wypadków oraz końcowe wnioski w opiniach.

Ostatnim z prelegentów był Jacek Biedroń przedstawiciel firmy HONEYWELL. Swoją prezentację poświęcił hałasowi i ochronie słuchu. Czym jest hałas? To wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka. Utrata słuchu to ograniczenie w życiu publicznym, segregacja socjalna. Jednym z najbardziej typowych urazów podczas pracy jest utrata słuchu wywołana hałasem, ale wpływa on również na zmniejszenie zrozumiałości mowy, zaburza wzrok i rozprasza uwagę. Nie powoduje bólu, krwawienia ani też widocznego urazu a zaburzenia bezbolesne, trwałe, postępujące i kumulacyjne powodujące dyskomfort. Istnieje wiele metodą ochrony przed hałasem w pracy. Najskuteczniejszą metodą jest niepodejmowanie pracy w zakładach, w których występuje nadmierny hałas. Jednak nie zawsze jest to rozwiązanie najkorzystniejsze. Tak więc, jeżeli już musimy przebywać w środowisku hałaśliwym to przede wszystkim dbajmy o własny słuch. Podstawowymi ochronami osobistymi są ochronniki słuchu.

Na zakończenie Artur Kopeć członek zarządu GRUPY Azoty S.A. w Tarnowie podsumował cykl prelekcji zwracając uwagę na szczególną rolę kadry kierowniczej w wypełnianiu obowiązków bezpieczeństwa i higieny pracy. Podziękował prelegentom oraz uczestnikom za udział w konferencji oraz zapewnił, że będą kolejne takie Dni.

Plenerowa część Dnia Bezpieczeństwa dotyczyła zawodów z pierwszej pomocy wśród pracowników GRUPY AZOTY S.A. w Tarnowie, pokazów środków zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, wręczenia nagród laureatom konkursu BHP „Twoja praca może być bezpieczniejsza” oraz wręczenia nagród uczestnikom zawodów pierwszej pomocy.

Prowadzącym konferencję był Andrzej Grobecki Kierownik Działu Bezpieczeństwa Procesowego i Ochrony Pracy Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska GRUPY AZOTY S.A. Tarnów.

Podczas trwania Dnia Bezpieczeństwa można było zapoznać się z ofertą wystawców: Itturii, Sunstrem, Inspektor BHP, MAPA Spontex Polska Sp. z o.o., Honeywell, SUPON, MSA, Krystian.