VI Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Pracy - Środowisko - Zarządzanie

W dniach 21-22 maja 2015 r. Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zorganizował w Szczyrku VI Konferencję Naukową Bezpieczeństwo pracy - Środowisko - Zarządzanie.

Jednym z prelegentów był ekspert ds. BHP certyfikowany przez CIOP-PIB Andrzej Dziedzic, który w prezentacji „Umiejętność udzielania pierwszej pomocy wśród kierowców biorących udział w akacji: NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! przedstawił swoje doświadczenie oraz statystykę z trzech lat akcji na polskich drogach. W drugiej części konferencji przeprowadził pokaz pierwszej pomocy.

Konferencja naukowa Bezpieczeństwo pracy – Środowisko – Zarządzanie Praca – Środowisko w Szczyrku skupiła kilkudziesięciu przedstawicieli ośrodków naukowych i innych, z całej Polski, którzy zaprezentowali swój dorobek naukowy. Poświęcona była zagrożeniom w pracy i środowisku oraz stwarzaniu bezpiecznych warunków w pracy i w środowisku.

Tematyka konferencji:

  • czynniki szkodliwe w środowisku pracy i w środowisku naturalnym, zagrożenia, prewencja,
  • metody pomiarowe czynników szkodliwych w środowisku pracy i w środowisku naturalnym,
  • doskonalenie stanu BHP w różnych gałęziach gospodarki,
  • oddziaływanie procesów produkcyjnych na środowisko,
  • nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach produkcyjnych.

Oto niektóre wnioski prelegentów:

Jan Kołdej: Różnorodność substancji chemicznych, z którymi strażacy mogą mieć kontakt podczas działań ratowniczych wymaga zastosowania odpowiednich ochron.

Iwona Romanowska – Słomka: Stres jest obecny w różniących się między sobą miejscach wykonywania pracy, środowiskiem pracy, czynnościami wykonywanymi przez pracowników oraz czasem pracy w zawodach. Różni je między sobą poziom i czynniki go wywołujące.

Andrzej Pawlak: Promieniowanie optyczne powszechnie występuje w środowisku życia i pracy człowieka. Jest niezbędne do prawidłowego rozwoju człowieka i zarówno jego niedobór, jak i nadmiar powoduje niekorzystne skutki biologiczne.

Aleksandra Żelazko: Dla polepszenia komfortu klimatycznego studentów uczestniczących w zajęciach na wyższej uczelni, wybrane parametry mikroklimatyczne pomieszczeń dydaktycznych, w szczególności stężenie dwutlenku węgla oraz wilgotność powietrza, wymagają ciągłego monitorowania. Celowym byłoby systematyczne, najlepiej w odstępach 1-godzinnych, wietrzenie pomieszczeń lub zamontowanie w nich klimatyzacji.

Marcin Krauze: Często formułowane są twierdzenia o dominującym czynniku ludzkim w przyczynowości wypadkowości zawodowej lub największym udziale przyczyn ludzkich i organizacyjnych w statystyce wypadków przy pracy. Nie można obiektywnie tego udowodnić bez rzetelnej analizy statystyki wypadków przy pracy.

Andrzej Dziedzic: Obserwacja zachowań, wiedzy i umiejętności uczestników akcji „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” skłania do refleksji, że w przypadku zaistnienia wypadku na drodze rzadko znajdzie się osoba potrafiąca prawidłowo przenieść wyuczony schemat działania na realne warunki. Nie jest się w stanie przewidzieć wszystkiego. Podjęcie ratowania życia ludzkiego jest wielkim zobowiązaniem, które nie może być powodem do poczucia winy, nawet jeśli dojdzie do tragicznego zakończenia zdarzenia. Pierwsza pomoc wcale nie jest trudna. To, w jaki sposób reagujemy w sytuacjach krytycznych zależy od naszego przygotowania, posiadanych umiejętności, które niejednokrotnie w  chwilach zagrożenia mogą uratować komuś życie. Najgorsze co można zrobić, to nie zrobić nic!

Dariusz Łata: Podniesienie świadomości społecznej poprzez intensyfikację kampanii reklamowych promujących zbiórkę baterii począwszy od ogólnych spotów w telewizji, radio, w prasie aż do dotarcia do indywidualnego użytkownika poprzez ulotki dołączone do sprzedawanych baterii lub informacjach na opakowaniach baterii.

Henryk Passia: Samo zainstalowanie ekranu nie rozwiązuje sprawy ochrony ludzi przed nadmiernym hałasem. Hałas nie zwalczany w sposób kompleksowy i skoordynowany może stać się przyczyna powszechnej degradacji środowiska przyrodniczego dochodząc do momentu krytycznego, w którym znaczne obszary nie będą mogły pełnić swoich funkcji (w przypadku miasta np.: wypoczynku i rekreacji).

Janusz Mierosławski: Świadomość ekologiczna dotycząca grożących niebezpieczeństw związanych z zanieczyszczeniami niskiej emisji ludzi mieszkających w aglomeracji lub dużym mieście, nie jest dostateczna.

WSZOP - informacje o konferencji

Program konferencji

Galeria zdjęć

Pokaz pierwszej pomocy

W trakcie konferencji Biuro Doradczo-Usługowe BHP przeprowadziło pokaz udzielania pierwszej pomocy.

Andrzej Dziedzic na początku swojej prezentacji skupił się na przedstawieniu problemu – przełamaniu bariery strachu oraz wykorzystaniu swoich umiejętności nabytych ale nie wyuczonych schematów w trakcie szkoleń z pierwszej pomocy, które w momencie niespodziewanego zdarzenia (wypadku) nie przynoszą oczekiwanego rezultatu.

Podczas prezentacji kolejnego slajdu z urazem głowy (wgłobienie) u jednego z uczestników wystąpiło omdlenie. Zrobiło się zamieszanie. Poszkodowanego starano się wynieść za wszelką cenę pomimo próśb prowadzącego zajęcia aby go zostawić. Poziom stresu sięgnął zenitu!

To była tylko symulacja jaką zafundował prowadzący uczestnikom aby pokazać jak się zachowujemy gdy coś takiego spotka nas obok. Pozorantami byli studenci WSZOP.


Następnie Andrzej Dziedzic omówił postępowanie przy omdleniu, nagłym zatrzymaniu krążenia (resuscytację krążeniowo-oddechową, użycie AED), zadławieniu oraz ewakuację przy zastosowaniu chwytu Rauteka.


WSZOP o konferencji

Promotor