Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28 kwietnia w naszym kraju został ustanowiony przez Sejm RP Dniem Bez­pieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy uchwałą z 9 lipca 2003 r. Związkowe obchody z inicjatywy NSZZ „Solidarność” organizowane są od 1991 r. pod nazwą Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

28 kwietnia jest w wielu krajach związany z obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, które są promowane i współorganizowane przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP, International Labour Organization – ILO). Dzień ten proklamowany został przez tę organizację w 2003 r.; jego obchody odbywają się na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym a międzynarodowym a międzynarodowym koordynatorem działań jest International Trade Union Confederation – Kon­federacja Wolnych Związków Zawodowych (ITUC), zrzeszająca ponad 300 krajowych organizacji związkowych, reprezentujących ponad 180 milionów członków w ok. 160 krajach i terytoriach.

Obchody Dnia coraz częściej nazywa się Dniem Pamięci o Pracowni­kach – Workers’ Memorial Day (WMD) – są poświęcone pamięci pracowników, którzy ulegli wypadkom w pracy, zapadli na choroby zawodowe albo zginęli podczas wykonywania zadań w pracy. Są one także okazją do upowszechniania problematyki bhp, form i sposobów unikania zagrożeń i ochrony pracowników w procesie pracy. Obchody mają zróżnicowaną formę, np. uroczyste posiedzenia w krajowych instytucjach rządowych, którym towarzyszą wystawy i konferencje. Organizowane są sympozja, wykłady, przeglądy filmów bhp, kampanie infor­macyjno-edukacyjne, spotkania ze specjalistami bhp, naukowcami i praktykami, wykłady, seminaria, szerokie akcje obejmujące różne przedsiębiorstwa, w tym także demonstracje, pochody. Akcje edukacyjne mają na celu upowszechnianie wśród społeczeństwa zasad bezpiecznej, zdrowej i godnej pracy oraz pod­noszenie społecznej świadomości na temat nowych zagrożeń zawodowych i sposobów ich unikania. 28 kwietnia jest zatem zarówno dniem wspominania poszkodowanych, jak i okazją do upowszechniania wiedzy o bhp. Wielu organizatorów obchodów kieruje się dorocznym hasłem: „Pa­miętajmy o zmarłych, ale walczmy o żyjących”. Przepisy prawne, nawet najlepsze, nie wystarczą, jeśli nie są pra­widłowo wprowadzane i egzekwowane.